Έναρξη Εταιρείας

  1. Σύνταξη καταστατικού σύστασης εταιρίας σε τουλάχιστον 4 αντίγραφα (από συμβολαιογράφο)

  2. Κατάθεση του καταστατικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της έδρας της εταιρίας

  3. Φωτοαντίγραφα αστυνομικών ταυτοτήτων όλων των μελών της εταιρίας

  4. Πληρωμή της εισφοράς υπέρ του Ταμείου Νομικών (0,5% επί του κεφαλαίου της εταιρείας)

  5. Πληρωμή του Τέλους υπέρ του Ταμείου Προνοίας Δικηγόρων, το οποίο για τη σύσταση ομορρύθμων, ετερορρύθμων με κεφάλαιο από 586,94 € και άνω ανέρχεται σε ποσοστό 1% επί του κεφαλαίου που αναγράφεται στο καταστατικό. Επιπλέον εισπράττεται χαρτόσημο 3,6% επί του ανωτέρω 1%. Εάν το κεφάλαιο είναι έως 586,94 € εισπράττεται μόνο ποσό 5,80 €.

  6. Κατάθεση του καταστατικού στο αρμόδιο επιμελητήριο και πληρωμή του τέλους καταχώρησης Γ.Ε.Μ.Η (10 ΕΥΡΩ).

  7. Κατάθεση του καταστατικού στο Πρωτοδικείο και παραλαβή γνήσιων αντιγράφων

  8. Δήλωση έναρξης εργασιών (έντυπο Μ3), σχέσεων φορολογούμενων (έντυπο Μ7) και μελών μη φυσικού προσώπου (έντυπο Μ8). Τα έντυπα συμπληρώνονται από εμάς.

  9. Εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.