Έναρξη Υποκαταστήματος Επιχείρησης

 1. Μισθωτήριο συμβόλαιο ή βεβαίωση ιδιοκτησίας του υποκ/τος (θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ του ιδιοκτήτη)

 2. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας ταμείου ( ΟΑΕΕ, ΤΣΜΕΔΕ, κλπ)

 3. Βεβαίωση ταμειακής ενημερότητας του αρμόδιου Επιμελητηρίου

 4. Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας από το Ι.Κ.Α

 5. Συμπλήρωση του εντύπου έναρξης υποκαταστήματος (Μ10) και του εντύπου μεταβολών ατομικής επιχείρησης(Μ2) ή εταιρίας (Μ3). Τα έντυπα συμπληρώνονται από εμάς.

 6. Κατασκευή σφραγίδας υποκαταστήματος

 7. Σημείωμα θεώρησης στοιχείων και βιβλίων υποκαταστήματος

 8. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

 9. Γνωστοποίηση πιθανής χρήσης ειδικών στοιχείων και βιβλίων υποκαταστήματος (πχ γνωστοποίηση σειράς κλπ)

 10. Θεώρηση βιβλίων και στοιχείων υποκαταστήματος

 11. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.