ΑΛΛΑΓΗ Δ.Ο.Υ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

  2. Μισθωτήριο συμβόλαιο

  3. Δήλωση αλλαγής στοιχείων Μ1 (το έντυπο συμπληρώνεται από εμάς)

  4. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα