Περιγραφή

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου αποστολής ή καθαρισμού δίθυρων μαλακίων.

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αίτηση για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου αποστολής ή καθαρισμού δίθυρων μαλακίων 
    (Απαραίτητο έγγραφο)
  • Εγκεκριμένη μελέτη επεξεργασίας και διάθεσης των λυμάτων
  • Κάτοψη των εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων
  • Πίνακας απαρίθμησης και περιγραφή του τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής τους στο χώρο
  • Τοπογραφικό περιοχή 1:10.000 και τοπογραφικό οικοπέδου 1:500

Προϋποθέσεις

Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούνται μόνο μετά από επιτόπια επιθεώρηση εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής Νομοθεσίας και είναι θετική η εισήγηση της αρμόδιας αρχής ελέγχου.

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου αποστολής ή καθαρισμού δίθυρων μαλακίων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.

Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.

Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου αποστολής ή καθαρισμού δίθυρων μαλακίων.