Περιγραφή

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ίδρυσης κλινικής ζώων σύμφωνα με το N. 604/77 (163, A) και Π.Δ. 463/78 (96, Α).

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Άδεια Ασκήσεως Κτηνιατρικού Επαγγέλματος
  Για υπόδειξη κτηνιάτρου ως επιστημονικού υπευθύνου:
 • Αίτηση για την έκδοση άδειας ίδρυσης κλινικής ζώων
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Βεβαίωση Εγγραφής σε Κτηνιατρικό Σύλλογο
  Για υπόδειξη κτηνιάτρου ως επιστημονικού υπευθύνου
 • Περιγραφική έκθεση του εξοπλισμού του καταστήματος
 • Πτυχίο Κτηνιατρικής
  Το Πτυχίο Κτηνιατρικής απαιτείται για την υπόδειξη κτηνιάτρου ως επιστημονικού υπευθύνου.
 • Τεχνική Μελέτη περί της κτιριακής συγκροτήσεως της υπό ίδρυση μονάδας.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα μετά κατόψεως των εγκαταστάσεων και του οικοπέδου υπό κλίμακα 1:100
 • Χρηματικό παράβολο υπέρ Δημοσίου

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την έκδοση άδειας ίδρυσης κλινικής ζώων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.

Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.

Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια ίδρυσης κλινικής ζώων.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Απαραίτητη η επιτόπια επιθεώρηση.