Περιγραφή

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας και λειτουργίας κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας αυγών.

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αίτηση για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας αυγών
    (Απαραίτητο έγγραφο)
  • Κατάσταση εγκαταστημένων μηχανημάτων και οργάνων με την ωριαία δυναμικότητά τους
  • Κατάσταση (πτηνοτροφική οργάνωση) συστηματικών πτηνοτρόφων – μελών που ανήκουν στην οργάνωση, με τον αριθμό εκτρεφομένων υπό εκάστου ωοτόκων ορνίθων και τη Διεύθυνση πτηνοτροφείου τους.
  • Σχέδιο και θέση του οικήματος όπου θα λειτουργήσει το ωοσκοπικόν κέντρο

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας αυγών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.

Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.

Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας κέντρου ωοσκοπήσεως και συσκευασίας αυγών.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Οι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούνται μόνο μετά από επιτόπια επιθεώρηση εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής νομοθεσίας και είναι θετική η εισήγηση της αρμόδιας αρχής ελέγχου.