Περιγραφή

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος κουνελιών και παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας κουνελιών και εκτρεφομένων θηραμάτων.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος κουνελιών και παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας κουνελιών και εκτρεφομένων θηραμάτων
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Κάτοψη εγκαταστάσεων με λεπτομερή απεικόνιση και περιγραφή των χώρων
 • Πίνακας απαρίθμησης και περιγραφής τεχνικού εξοπλισμού των ειδικών συσκευών και οργάνων της μονάδας, με σχεδιάγραμμα τοποθέτησής τους στο χώρο
 • Προέγκριση χωροθέτησης της μονάδας και έγκριση περιβαλλοντικών όρων
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: 
  Εκμίσθωση δημόσιου λατομείου αδρανών υλικών με απευθείας σύμβαση εντός λατομικής περιοχής
 • Τεχνική περιγραφή της λειτουργίας της μονάδας, με ιδιαίτερη μνεία στην ημερήσια δυναμικότητα, στο είδος επεξεργαζόμενης πρώτης ύλης και τελικών προϊόντων στις πηγές προμήθειας της πρώτης ύλης, στον τρόπο χρηματοδότησης της επένδυσης και το ύψος αυτής.
 • Τοπογραφικό διάγραμμα οικοπέδου 1:500

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος κουνελιών και παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας κουνελιών και εκτρεφομένων θηραμάτων, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.

Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.

Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας κρέατος κουνελιών και παραγωγής προϊόντων με βάση το κρέας κουνελιών και εκτρεφομένων θηραμάτων.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Oι άδειες ίδρυσης και λειτουργίας χορηγούνται μόνο μετά από επιτόπια επιθεώρηση εφόσον πληρούνται οι απαιτήσεις της σχετικής Νομοθεσίας και είναι θετική η εισήγηση της αρμόδιας Επιτροπής Ελέγχου.