Περιγραφή

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη Χορήγηση Άδειας Αποδοχής Συναλλάγματος.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση
  Για ατομική επιχείρηση
 • Αίτηση 
  Για επιχείρηση εταιρίας
 • Απόφαση της Εταιρείας με την οποία ορίζεται υπεύθυνος υπάλληλος της επιχείρησης
  Για επιχείρηση εταιρίας
 • Καταστατικό εταιρίας 
  Για επιχείρηση εταιρίας
 • Ποινικό Μητρώο
  Για ατομική επιχείρηση
 • Ποινικό Μητρώο
  Για επιχείρηση εταιρίας
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
  Υπ. δήλωση του οριζομένου υπευθύνου ότι αποδέχεται τον ορισμό. Για επιχείρηση εταιρίας
  (Απαραίτητο έγγραφο)