Περιγραφή

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από περίπτερα.

Γενικά Δικαιολογητικά

  • Αίτηση χορήγησης άδειας κατάληψης κοινόχρηστων χώρων από περίπτερα
  • Απόφαση της Νομαρχίας
  • Πιστοποιητικό έναρξης επιτηδεύματος

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Οι αιτήσεις κατατίθενται από 1/1 έως 31/1 κάθε έτους.

Σε περίπτερα που το εμβαδόν του κουβουκλίου είναι έως 1,95m2 και βρίσκονται σε πεζοδρόμιο μεγαλύτερο των τριών (3) μέτρων, παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος μέχρι 1,80m2 περιφερειακά του κουβουκλίου για τοποθέτηση ρολών ασφαλείας. Επίσης παραχωρείται κοινόχρηστος χώρος για τοποθέτηση ενός ψυγείου παγωτών και ενός για αναψυκτικά, όπως προβλέπεται από την ετήσια κανονιστική Πράξη Δημοτικού Συμβουλίου.

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά εξετάζονται από την υπηρεσία σύμφωνα με την τελευταία έκθεση κατάληψης κοινόχρηστου χώρου και εφόσον το συγκεκριμένο σημείο είναι στις προδιαγραφές και καλύπτεται από το νομοθετικό πλαίσιο εκδίδεται η άδεια.