ΑΡΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Η ΜΗΧΑΝΗΣ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

  2. Βεβαίωση ακινησίας οχήματος (σας δόθηκε από τη Δ.Ο.Υ όταν καταθέσατε τις πινακίδες)

  3. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή Αστυνομικό τμήμα

  4. Αντίγραφο από ασφαλιστήριο συμβόλαιο

  5. Πληρωμή τελών τρέχοντος έτους