Περιγραφή

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ίδρυσης διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών ειδικότητας βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογοανατομιών.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος των ιατρών (οδοντιάτρων) εταίρων, των επιστημονικά υπευθύνων και των λοιπών επαγγελμάτων υγείας
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: 
  Χορήγηση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος ιατρού
 • Άδεια σκοπιμότητας (εφόσον χρησιμοποιούνται τεχνικές ή μηχανήματα ιοντίζουσας ακτινοβολίας)
 • Αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών (ειδικότητας βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογοανατομικής)
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Ανάκληση πιθανής παλαιότερης άδειας
 • Βεβαίωση Ιατρικού Συλλόγου περί εγγραφής και άσκησης αντίστοιχης ειδικότητας
 • Βεβαίωση του οικείου Ιατρικού (οδοντιατρικού) Συλλόγου περί έγκρισης και εγγραφής της εταιρίας στα μητρώα του
  Εάν ο ιατρικός ή οδοντιατρικός Σύλλογος δεν απαντήσει μέσα σε 60 ημέρες από την υποβολή της αίτησης, αρκεί η προσκόμιση κυρωμένου αντιγράφου της αίτησης, μαζί με την απόδειξη ημερομηνίας κατάθεσης.
 • Διάγραμμα κάτοψης του χώρου σε κλίμακα 1/50 σε δύο αντίγραφα με τις διαστάσεις των χώρων και την επεξήγηση του προορισμού τους θεωρημένο από διπλωματούχο μηχανικό
 • Θεωρημένο Συμφωνητικό Λειτουργίας μαζί με τη σχετική απόφαση του Δ.Σ.
 • Κατάλογος όλων των μηχανημάτων που απαρτίζουν τον επιστημονικό εξοπλισμό της Μονάδας
 • Καταστατικό της εταιρίας
 • Μελέτη από διπλωματούχο ηλεκτρολόγο μηχανικό από την οποία θα προκύπτει ότι η ηλεκτρική εγκατάσταση είναι κατάλληλη και επαρκής για την χρήση του συγκεκριμένου εξοπλισμού
 • Παράβολο146.74 € από Δημόσιο Ταμείο (διατίθεται και από την υπηρεσία)
 • Τίτλος ειδικότητας των εταίρων Ιατρών και επιστημονικά υπευθύνων
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986
  Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης έχει ως εξής : «…ότι δεν έχω καταδικαστεί για καμία αξιόποινη πράξη ή για πράξη που έχει σχέση με την άσκηση της επαγγελματικής μου ιδιότητας » ή σε αντίθετη περίπτωση : «…έχω καταδικαστεί για τις εξής αξιόποινες πράξεις:…….».
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 
  Το περιεχόμενο της Υπεύθυνης Δήλωσης είναι το εξής « Δεν είμαι δικαιούχος άλλης άδειας λειτουργίας φορέα Π.Φ.Υ. σε οποιοδήποτε άλλο νομό της χώρας, δεν κατέχω οργανική θέση στο ΕΣΥ ή σε ασφαλιστικούς οργανισμούς και δεν είμαι Πανεπιστημιακός».
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας ίδρυσης διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών (ειδικότητας βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογοανατομικής), προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.

Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.

Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια ίδρυσης διαγνωστικών εργαστηρίων βιολογικών υλικών (ειδικότητας βιοπαθολογίας, κυτταρολογίας και παθολογοανατομικής).