Περιγραφή

Διαδικασία και απαιτούμενα δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών.

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Αίτηση χορήγησης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οπτικού
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: 
  Έκδοση άδειας ασκήσεως επαγγέλματος οπτικού
 • Αντίγραφο πτυχίου ή τίτλου προσωπικής ικανότητας οπτικού
  Προαπαιτούμενη υπηρεσία: 
  Πιστοποιητικό αποφοίτησης – αντίγραφο πτυχίου ΤΕΙ
 • Δύο (2) φωτογραφίες
 • Κατάλογο των μηχανημάτων, εργαλείων και οργάνων
 • Παράβολο από Δ.Ο.Υ. (38,15 €) – (Διατίθεται από την υπηρεσία)
 • Σχεδιάγραμμα του οπτικού καταστήματος από μηχανικό ή υπομηχανικό
 • Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86 (είναι ενσωματωμένη στο παρόν έντυπο)
  Στην υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986 ο ενδιαφερόμενος θα δηλώσει ότι δεν έχει άλλο οπτικό κατάστημα και ότι δεν εργάζεται αλλού παρά μόνο στο κατάστημα για το οποίο ζητεί άδεια λειτουργίας .
  (Απαραίτητο έγγραφο)

Ειδικά Δικαιολογητικά

 • Σε περίπτωση που για την εκμετάλλευση του καταστήματος έχει συσταθεί εταιρεία (άρθρο 27 του Ν. 2646/1998) ζητείται αντίγραφο του καταστατικού
  Σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 2646/1998 (ΦΕΚ 236/Α/1998) επιτρέπεται η σύσταση ομόρρυθμης ή ετερόρρυθμης εταιρείας μεταξύ αδειούχων οπτικών, με την προϋπόθεση ότι ο έχων την άδεια λειτουργίας του καταστήματος θα συμμετέχει με ποσοστό τουλάχιστον 50% στο εταιρικό κεφάλαιο

Διαδικασία

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ της επιλογής του για να αιτηθεί τη χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών, προσκομίζοντας τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Βήµα 1: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει και ελέγχει τα δικαιολογητικά που προσκόμισε ο πολίτης. Εάν κατά τον έλεγχο διαπιστωθεί πως απουσιάζει ή είναι ελλιπές κάποιο δικαιολογητικό, ο υπάλληλος ΚΕΠ ενημερώνει τον πολίτη και δεν προβαίνει στην υποβολή της αίτησης.

Βήμα 2: Ο υπάλληλος ΚΕΠ συμπληρώνει την ηλεκτρονική αίτηση και δημιουργεί νέο φάκελο στο Πληροφοριακό Σύστημα των ΚΕΠ. Αν ο πολίτης επιθυμεί, έχει την δυνατότητα, δηλώνοντας τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του, να ενημερωθεί με SMS όταν γίνει η παραλαβή του εγγράφου. Τέλος, ο υπάλληλος ΚΕΠ παραδίδει στον πολίτη την βεβαίωση υποβολής αιτήματος στην οποία αναγράφεται ο αριθμός φακέλου του αιτήματος.

Βήµα 3: O υπάλληλος ΚΕΠ αποστέλλει στον αρμόδιο Φορέα τον φάκελο της υπόθεσης (ο οποίος περιέχει την αίτηση και τα δικαιολογητικά) με έναν από τους αποδεκτούς τρόπους (fax, courier, ταχυδρομείο).

Βήµα 4: Ο υπάλληλος ΚΕΠ παραλαμβάνει το τελικό έγγραφο από τον αρμόδιο Φορέα και ειδοποιεί τον πολίτη (μέσω sms ή τηλεφώνου) να προσέλθει για να το παραλάβει.

Ο Πολίτης προσέρχεται στο ΚΕΠ και παραλαμβάνει την άδεια ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος οπτικών ειδών.