ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  1. Θεωρημένα μπλοκάκια αποδείξεων ή τιμολογίων. Εκτυπωμένα Βιβλία

  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

  3. Συμπλήρωση του έντυπου διακοπής (Μ4). Η διαδικασία αυτή γίνεται από εμάς

  4. Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 ότι “δεν υπάρχουν πάγια ή εμπορεύσιμα αποθέματα της επιχείρησης κι ότι η επιχείρηση δεν πωλείται ούτε μεταβιβάζεται”.

  5. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.