ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

  1. Σύσταση καταστατικού λύσεως εταιρίας σε τουλάχιστον 4 αντίγραφα(από συμβολαιογράφο)

  2. Κατάθεση καταστατικού στην αρμόδια Δ.Ο.Υ της έδρας της επιχείρησης, η οποία παραλαμβάνει αντίγραφο και σφραγίζει άλλο με την ένδειξη: «Παραλήφθηκε όμοιο».

  3. Στη συνέχεια το ως άνω αντίγραφο του καταστατικού λύσης, προσκομίζεται στο οικείο Επιμελητήριο για θεώρηση (αντίστοιχη με τη θεώρηση της επωνυμίας κατά τη σύσταση).

Το συμφωνητικό, με τις ενδείξεις των Ταμείων και συνημμένη την βεβαίωση του Επιμελητηρίου, κατατίθεται με αίτηση στο Πρωτοδικείο της έδρας της εταιρείας (ΟΕ).

Μετά από αυτή την κατάθεση, το Πρωτοδικείο θα καταχωρίσει νόμιμα το συμφωνητικό στα βιβλία του και θα το αναρτήσει στον Πίνακα Ανακοινώσεων Εταιρειών. Αυτό το σφραγισμένο από το Πρωτοδικείο αντίγραφο, επιστρέφει και κατατίθεται στη Δ.Ο.Υ για τη διαδικασία διακοπής εργασιών, ακύρωσης βιβλίων και στοιχείων κ.λπ.

  1. Συμπλήρωση του έντυπου διακοπής (Μ4). Η διαδικασία αυτή γίνεται από εμάς

  2. Θεωρημένα μπλοκάκια αποδείξεων ή τιμολογίων προκειμένου να γίνει ακύρωση τους στο αντίστοιχο τμήμα του Κ.Β.Σ της αρμόδιας Δ.Ο.Υ

  3. Φωτοαντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων όλων των μελών της εταιρίας

  4. Εξουσιοδότηση από το νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.