ΕΚΔΟΣΗ Α.Φ.Μ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

  2. Το έντυπο Μ1 συμπληρώνεται από εμάς

  3. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα