ΕΝΑΡΞΗ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

  1. Σύνταξη συμφωνητικού μίσθωσης θεωρημένο από τη Δ.Ο.Υ του ιδιοκτήτη ή υπεύθυνη δήλωση για ιδιόχρηση ή δωρεάν παραχώρηση

  2. Προεγγραφή σε ασφαλιστικό φορέα (Ο.Α.Ε.Ε., ΤΣΜΕΔΕ κλπ) ή απαλλαγή σε περίπτωση ασφάλισης σε άλλο φορέα (πχ ΙΚΑ, ΟΓΑ κλπ)

  3. Προεγγραφή επιμελητηρίου (Επαγγελματικό / Βιοτεχνικό / Οικονομικό κλπ)

  4. Πτυχίο /Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος (εφόσον απαιτείται)

  5. Άδεια εκμετάλλευσης χώρου (από αστυνομία, δήμο κλπ) εφόσον απαιτείται

  6. Βιβλιάριο Υγείας (Εργοδότη και Εργαζομένων) για συγκεκριμένα επαγγέλματα (κυλικείο, φούρνος, εστιατόριο, κομμωτήριο κλπ)

  7. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου

  8. Συμπλήρωση έντυπου έναρξης εργασιών (Μ2) . Συμπληρώνεται από εμάς.

  9. Αυτοψία χώρου (έδρας), από τους ελεγκτές της Δ.Ο.Υ

  10. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.