ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Δήλωση Προσωρινής Ακινησίας Οχήματος σε δύο Αντίτυπα

  2. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

  3. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκίνητου ή μοτοσυκλέτας (πρωτότυπη)

  4. Πινακίδες αυτοκίνητου ή μοτοσυκλέτας

  5. Υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη ότι το Ι Χ θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιωτικό χώρο με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα

  6. Αντίγραφο από το Ε9 του ιδιοκτήτη του ακινήτου

  7. Απόδειξη πληρωμής των Τελών Κυκλοφορίας του διανύοντος έτους

  8. Φωτοτυπία της Δήλωσης Εισοδήματος από την οποία πρέπει να αποδεικνύεται ποίος είναι ο κάτοχος του Ι.Χ.

Υποσημείωση: Εάν ο εν λόγω χώρος ενοικιάζεται ή παραχωρείται, χρειάζεται το μισθωτήριο από την εφορία.

Επίσης, αν ο χώρος παραχωρείται από τρίτο χρειάζεται υπεύθυνη δήλωση του κατόχου  με γνήσιο υπογραφής του από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.

      9.   Εξουσιοδότηση του ιδιοκτήτη του οχήματος με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα