ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

  2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης (σε περίπτωση γάμου, διαζυγίου ή θανάτου)

  3. Ληξιαρχική πράξη γάμου ( σε περίπτωση γάμου)

  4. Ληξιαρχική πράξη θανάτου ( σε περίπτωση θανάτου)

  5. Πιστοποιητικό εγγυτέρων συγγενών ( σε περίπτωση θανάτου)

  6. Πιστοποιητικό περί μη δημοσίευσης διαθήκης (σε περίπτωση θανάτου )

  7. Δήλωση αλλαγής στοιχείων (Μ1). Το έντυπο συμπληρώνεται από εμάς.

  8. Δήλωση σχέσεων φορολογούμενων (Μ7). Το έντυπο συμπληρώνεται από εμάς.

  9. Εξουσιοδότηση με γνήσιο υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα.