ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΛΗΞΙΠΡΟΘΕΣΜΩΝ ΟΦΕΙΛΩΝ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ:

  1. Φωτοαντίγραφο Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου

  2. Αίτηση Υπαγωγής στη ρύθμιση

      Υποσημείωση: Κατά τη διαδικασία υποβολής της αίτησης στη ρύθμιση απαραίτητη είναι η φυσική παρουσία σας στο χώρο  μας για την αποφυγή λαθών.

  1. Εξουσιοδότηση με το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα ( μόνο σε περίπτωση που η αίτηση πρέπει να γίνει στη Δ.Ο.Υ κι όχι ηλεκτρονικά)