Με απόλυτη γνώση των Εργασιακών και Ασφαλιστικών θεμάτων η εταιρεία SUPERTAX φιλοδοξεί να παρέχει έγκαιρα και υπεύθυνα, υπηρεσίες και πληροφορίες και συμβουλές σε θέματα που αφορούν την απασχόληση, τις αμοιβές καθώς επίσης την ασφάλιση του προσωπικού σας,  διαχειριζοντας σωστά το ανθρώπινο δυναμικό της επιχείρησης σας

 

 

  • Διαχείριση Προσλήψεων Αποχωρήσεων Εργαζομένων μέσω του Πληροφοριακού Σύστηματος ΕΡΓΑΝΗ

 

  • Υπολογισμός – Τήρηση και Μηχανοργάνωση μισθοδοσίας κάθε είδους επιχείρησης ανεξαρτήτου μεγέθους προσωπικού

 

  • Υπολογισμός Εισφορών Εργοδότη και Εργαζόμενου

 

  • Σύνταξη και Υποβολή Προσωρινών και Οριστικής Δήλωσης Φόρου Μισθωτών Υπηρεσιών ΦΜΥ

 

  • Σύνταξη και Υποβολή Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων ΑΠΔ

 

  • Έκδοση Μηνιαίων Μισθοδοτικών Καταστάσεων και Αναλυτικών Ατομικών Αποδείξεων Αποδοχών Εργαζομένων

 

  • Έκδοση Ετήσιων Βεβαιώσεων αποδοχών Εργαζομένων

 

  • Επιδοτούμεων προγραμμάτων ΟΑΕΔ, Κατάθεση των Απαραίτητων δικαιολογητικών