Περιγραφή

Όροι, προϋποθέσεις και απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας σε εκθεσιακούς χώρους στεγασμένους μόνιμα ή προσωρινά ή σε υπαίθριους ή μικτούς (στεγασμένους και υπαίθριους χώρους).

Γενικά Δικαιολογητικά

 • Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρίας ή αντίγραφο ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, από το οποίο να αποδεικνύεται η κάλυψη αστικής ευθύνης για τυχόν ατυχήματα σε τρίτους (θάνατος, σωματική βλάβη ή / και υλική ζημία) και πυρός.
 • Σχεδιαγράμματα (ήτοι τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης χώρου), στο οποίο να εμφαίνονται η περιοχή και ο χώρος, όπου πρόκειται να διεξαχθεί η έκθεση, καθώς και σε κλίμακα ο κύριος εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός χώρος, οι έξοδοι κινδύνου, οι χώροι παυρασφάλειας, οι χώροι υγιεινής και οι διάδρομοι των επισκεπτών.
 • Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) για Άδεια καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου.
  (Απαραίτητο έγγραφο)
 • Βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού, από την οποία να προκύπτει η καταλληλότητα του χώρου για τη διενέργεια εκθέσεων. 
  Τα κέντρα και οι χώροι που λειτουργούν σαν εκθεσιακοί από τον Απρίλιο του 1997 θα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 4μ. σε ποσοστό 75% της συνολικής επιφάνειάς τους, του δε υπόλοιπου όχι μικρότερου των 3μ. και η αντοχή του δαπέδου να είναι τουλάχιστον 500 κιλά ανα τετραγωνικό μέτρο.

Αυτεπάγγελτα δικαιολογητικά

 • Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων. 
  Στοιχεία του φορέα έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και αριθμό πρωτοκόλλου αυτής, ώστε να αναζητηθεί υπηρεσιακά εφόσον απαιτείται από την κοινή υπουργική απόφαση 15393/2002(ΦΕΚ 1022/Β/02) σχετικά με την “Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986..”, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.
 • Πιστοποιητικά των αρμοδίων υπηρεσιών (πυροσβεστική, δ/νση δημόσιας υγείας), σχετικά με τους όρους ασφάλειας του κοινού, τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, τις ειδικές εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, φωτισμού και εξόδων κινδύνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Προϋποθέσεις

Αίτηση του ιδιοκτήτη ή νόμιμου νομέα – δικαιούχου προς τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων συνοδευόμενη με τα παρακάτω δικαιολογητικά : α) Πλήρη στοιχεία του κυρίου, νομέα ή κατόχου, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ. β) Σχεδιαγράμματα (ήτοι τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης χώρου), στο οποίο να εμφαίνονται η περιοχή και ο χώρος, όπου πρόκειται να διεξαχθεί η έκθεση, καθώς και σε κλίμακα ο κύριος εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός χώρος, οι έξοδοι κινδύνου, οι χώροι παυρασφάλειας, οι χώροι υγιεινής και οι διάδρομοι των επισκεπτών. γ) Βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού, από την οποία να προκύπτει η καταλληλότητα του χώρου για τη διενέργεια εκθέσεων. Οι χώροι που λειτουργούν σαν εκθετήρια από τον Απρίλιο του 1997 θα πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 4μ. σε ποσοστό 75%της συνολικής επιφάνειάς τους, του δε υπόλοιπου όχι μικρότερου των 3μ. και η αντοχή του δαπέδου να είναι τουλάχιστον 500 κιλά ανα τετραγωνικό μέτρο. γ) Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων από τον αρμόδιο φορέα με αριθμ. πρωτοκόλλου προκειμένου να αναζητηθεί υπηρεσιακά. δ) Πιστοποιητικά των αρμοδίων υπηρεσιών με αριθμ. πρωτοκόλλων (πυροσβεστική, δ/νση δημόσιας υγείας), σχετικά με τους όρους ασφάλειας του κοινού, τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, τις ειδικές εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, φωτισμού και εξόδων κινδύνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, προκειμένου να αναζητηθούν υπηρεσιακά τα αντίγραφα αυτών εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. ε) Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρίας ή αντίγραφο ισχύοντος ασφαλιστηρίου συμβολαίου, από το οποίο να αποδεικνύεται η κάλυψη αστικής ευθύνης για τυχόν ατυχήματα σε τρίτους (θάνατος, σωματική βλάβη ή / και υλική ζημία) και πυρός. στ) Υπεύθυνη δήλωση του κυρίου, νομέα ή κατόχου ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ή εισόδου φορτηγών και γερανών, η ύπαρξη χώρου στάθμευσης φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων (με διαφορετικές περιπτώσεις) και η ύπαρξη αποθηκών για υλικά συσκευασίας.

Διαδικασία

Βήμα 1 : Αίτηση του κυρίου, νομέα ή κατόχου με όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για χορήγηση άδειας καταλληλότητας εκθεσιακού χώρου στεγασμένου μόνιμα ή προσωρινά ή υπαίθριου ή μικτού, προς την Τεχνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου. Οι διοικητικές διαδικασίες της χορήγησης των εν λόγω αδειών μπορεί να διεκπεραιώνονται και μέσω ΚΕΠ -ΕΚΕ.

Βήμα 2 : Χορήγηση της εν λόγω άδειας από την Τεχνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου.

Σημειώσεις και επεξηγήσεις

Η άδεια καταλληλότητας των μόνιμα στεγασμένων εκθεσιακών κέντρων και χώρων ισχύει για 5 χρόνια. Αν μεταβληθεί το πρόσωπο του κυρίου, νομέα ή κατόχου του εκθεσιακού κέντρου και χώρου, η άδεια καταλληλότητας ισχύει μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος ισχύος της, με την προϋπόθεση ότι η σχετική μεταβολή θα σημειωθεί στην άδεια.

Μετά τα 5 χρόνια ανανεώνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα με υπεύθυνη δήλωση του κυρίου ή νομέα ή κατόχου ότι δεν έχουν μεταβληθεί ή παύσει να συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η αρχική άδεια και με αυτοψία της αδειοδοτούσας αρχής.

Η άδεια καταλληλότητας των υπαίθριων εκθεσιακών κέντρων και χώρων με ή χωρίς προσωρινές κατασκευές ή του υπαίθριου τμήματος μικτών χώρων ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η έκθεση, για την οποία χορηγήθηκε.